Juridiskbistand vil i mange tilfeller kunne dekkes av fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring. I andre saker må du dekke bistanden selv. Dette kan vi kostnadsfritt bistå deg med å avklare før vi påtar oss oppdrag for deg. Det utarbeides alltid en oppdragsbekreftelse fra oss ved sakens oppstart, der arbeidets omfang og prisvilkår avtales.

Alminnelige timepriser

Dersom saken ikke faller inn under dekning fra det offentlige eller forsikringsselskap må du dekke bistanden selv. Med mindre annet er avtalt er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tiden som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Prisen for det enkelte oppdrag vil variere ut fra sakens art og vanskelighetsgrad og hvilken bistand som skal ytes. Våre timepriser ligger mellom kr. 1900,00 og 2500,00- inkludert mva. I de fleste saker er det mulighet for å tilby fastpris. Timeprisen avtales før inngåelse av oppdraget og vi legger stor vekt på åpenhet og forutsigbarhet rundt beregningen av kostnadene.

Ansvar for sakens utfall
Selv om vi som ledd i vår rådgivning kan ha angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en saks utfall blir noe annet enn det vi forutsetter i vår vurdering, eller en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar. Som klager/saksøker eller ankende/kjærende part vil klienten som hovedregel bli avkrevd alle gebyr til retten/offentlige myndigheter på grunnlag av de tiltak/ skritt som er iverksatt.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Fri rettshjelp

På en rekke saksområder innen utlendingsrett dekkes advokatbistand av det offentliges ordning med fri rettshjelp. Dette gjelder blant annet forhåndsvarsel om tilbakekall, og utvisning fra riket. Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å avklare om du har rett til fri rettshjelp i din sak.

Taushetsplikt / Personopplysningsloven

Vi har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter vi å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil vi behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopp- lysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Senter for Utlendingsrett (SFU) ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig jurist kontaktes.

Andre opplysninger

  • Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
  • Yrkestittelen er jurist og at tittelen er gitt i Norge.
  • Firmaet har gjennom www.if.no obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret som inntreffer i forbindelse med vår virksomhet fra kontor i Norge, dog med unntak for krav for formueskade som fremsettes i medhold av rettsreglene i USA/Canada eller som blir prosedert ved disse lands domstoler.
  • Det finnes en klageordning for advokattjenester – disiplinærordningen – som er nærmere beskrevet på www.advokatenhjelperdeg.no. Det er adgang til å få prøvet om det foreligger brudd på god advokatskikk og salærets størrelse.